Odkryj magiczny świat Eldaryi!

Poznaj zwyczaje chowańców oraz mieszkańców Eldaryi. W tym fantastycznym świecie czeka na ciebie wiele przygód oraz romantycznych wątków! Bieg historii zależy od twoich wyborów.

Regulamin

WSTĘP

1. Eldarya to wirtualna gra fantasy. Główną bohaterką jest uczennica, która przenosi się do fantastycznego świata. W każdym odcinku gry poznaje nowe postaci. Gracz musi wykonać różne zadania, które pozwolą mu przejść do następnego odcinka gry.

2. Użytkownicy serwisu https://www.eldarya.pl mają również możliwość zapoznania się z opublikowanymi w ramach serwisu informacjami dotyczącymi gry, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi użytkownikami serwisu, wymiany informacji, poglądów, opinii, brania udziałów w konkursach, umieszczania w serwisie samodzielnych utworów (np. treści, zdjęć), itp.

3. Uczestniczenie w grze wiąże się z przestrzeganiem pewnych reguł. Regulamin istnieje po to, aby każdy użytkownik https://www.eldarya.pl mógł czuć się bezpiecznie i komfortowo. Aby móc korzystać z https://www.eldarya.pl należy założyć konto, zaakceptować niniejszy Regulamin, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i podać dane niezbędne w procesie rejestracji.

Regulamin

Regulamin zawiera zbiór zasad użytkowania PORTALU dostępnego pod adresem https://www.eldarya.pl oraz prawa i obowiązki jej użytkowników.

Umowa jest zawarta pomiędzy :

 • BEEMOOV SAS (uproszczona spółka akcyjna) o kapitale socjalnym 200 000 euro wpisaną do Rejestru Handlowego o numerze B 492 377 908 - TVA FR82492377908, z siedzibą przy ulicy 57 boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes, we Francji, z jednej strony i UŻYTKOWNIKIEM z drugiej, następnie zwanymi «STRONY»

Uwaga: Każde użytkowanie strony https://www.eldarya.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 1 DEFINICJE

 • eldarya.pl – internetowa gra, której właścicielem jest firma BEEMOOV SAS (uproszczona spółka akcyjna) o kapitale socjalnym 200 000 euro wpisana do Rejestru Handlowego o numerze B 492 377 908 - TVA FR82492377908, z siedzibą przy ulicy 57 boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes, we Francji.
 • Gra/Serwis/Platforma/Portal – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.eldarya.pl. Gra/Serwis jest zbiorem wszystkich stron internetowych i usług udostępnionych i oferowanych Użytkownikom serwisu.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym zarejestrowana w grze eldarya.pl.
 • Gracz – osoba zarejestrowana w grze eldarya.pl.
 • Konto - miejsce, gdzie znajdują się wszystkie dane dostarczone przez Użytkownika, które są zapisane w Serwisie.
 • Nick (ksywa) – unikalna nazwa zarejestrowanego Użytkownika w grze eldarya.pl.
 • Profil (konto) – strona Użytkownika powstała na skutek rejestracji w Serwisie, na której Użytkownik może umieszczać swoje treści za pomocą dostępnych mechanizmów. Profil służy do wyrażania swoich opinii, poglądów i zainteresowań.
 • Forum - udostępniana Użytkownikom Serwisu funkcjonalność Serwisu umożliwiająca prowadzenie dyskusji oraz wymianę informacji i poglądów na odległość (zamieszczanie treści, wypowiedzi, wpisów i innych materiałów).
 • Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu zamieszczony pod adresem https://www.eldarya.pl
 • Opcja: określa wyposażenie, osobę lub w szerzym ujęciu dodatkową płatną funkcję, która pozwala otrzymać ameliorację / ulepszenie w grze
 • Administratorzy – osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie spraw zgłaszanych przez Użytkowników. Administratorzy dbają o to, aby Użytkownicy Serwisu przestrzegali postanowień niniejszego Regulaminu i interweniują w przypadku uzyskania informacji o jego naruszeniu. Do głównych zadań Administratorów należy między innymi odpowiadanie na pytania Użytkowników oraz techniczne administrowanie Forum.

ARTYKUŁ 2 WARUNKI REJESTRACJI

Rejestracja na PLATFORMIE jest z zasady dostępna dla każdej osoby fizycznej oprócz przypadków wyszczególnionych w artykule 7 obecnego Regulaminu. UŻYTKOWNIK musi zachować w tajemnicy swój identyfikator i hasło. Każde zalogowanie na KONTO przez GRACZA poprzez wybrany podczas rejestracji identyfikator i hasło będzie domyślnie uznawane za wykonane przez UŻYTKOWNIKA. BEEMOOV rezerwuje dyskrecjonalne prawo do odmowy rejestracji osoby, która nie będzie odpowiadać wymogom PLATFORMY lub która będzie działać przeciw obrazowi BEEMOOV zanim będzie możliwe zaangażowanie jego jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Przypominamy, że PLATFORMA daje dostęp do gry “FREEMIUM” to znaczy do gry, która może być używana całkowicie za darmo bez obligacji dokonywania jakiegokolwiek zakupu (oprócz indywidualnych kosztów za połączenie z internetem). GRACZ ma jednak możliwość nabyć OPCJE przy użyciu różnych sposobów płatności lub poprzez patronat. Uzyskana OPCJA jest ważna na PLATFORMIE bez czasowych ograniczeń. OPCJE są utracone i nie będą zwracane, jeżeli KONTO GRACZA zostanie usunięte, bez względu na powód usunięcia. Nie można odstępować konta.

1. Dostęp do gry eldarya.pl posiadają wszystkie osoby fizyczne, które dokonały rejestracji i założyły własne konto w Grze, stosownie do obowiązujących zasad rejestracji, przy czym nieletni i/lub osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, składając opisane w niniejszym Regulaminie oraz formularzu rejestracyjnym oświadczenia i udzielając Beemoov opisanych w nich praw i upoważnień oświadczają, że uzyskały stosowne zgody przedstawicieli ustawowych/prawnych na złożenie w/w oświadczeń oraz przekazanie praw i upoważnień.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rejestrując się i zakładając Profil Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

4. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą oraz wysłać zgodnie z podanymi informacjami formularz rejestracyjny. Beemoov nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym, przy czym Beemoov zastrzega sobie dyskrecjonalne prawo do odrzucenia rejestracji osoby, której działanie nie będzie zgodne z założeniami Portalu lub będzie szkodziło wizerunkowi firmy Beemoov. Takie działanie może pociągnąć tę osobę do odpowiedzialności prawnej.

5. Informacje podane przez Użytkownika w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów Beemoov z Użytkownikami oraz w celu udoskonalania Serwisu, w tym lepszego dostosowywania prezentowanych przez Beemoov treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników Serwisu. Beemoov umożliwia Użytkownikom sieci Internet dokonywanie samodzielnej decyzji w zakresie korzystania z Serwisu i zakresu takiego korzystania, w tym przekazywanych Beemoov informacji o sobie. Wszyscy Użytkownicy mają możliwość dostępu do większości usług Serwisu (w szczególności do zapoznawania się z zamieszczonymi na Forum treściami) bez konieczności rejestracji i podawania informacji o sobie, przy czym możliwość uczestnictwa w Grze oraz aktywny udział w Forum (np. możliwość pisania własnych komentarzy, udzielania odpowiedzi na komentarze innych użytkowników, zamieszczanie własnych utworów, itp.) wymagają uprzedniego zarejestrowania się.

6. Każda osoba fizyczna może utworzyć tylko jedno Konto, nie dopuszczalne jest odstępowanie lub użyczanie swojego Konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego Konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.

7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z założonego przez siebie Konta oraz za zamieszczane przez siebie w serwisie materiały. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez Użytkownika hasłem. Serwis ani Beemoov nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.

8. Beemoov przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku, gdy:

 • Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • zastosowana przez Użytkownika nazwa Konta narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i pokrewnych oraz prawa osobiste) i/lub dobre obyczaje;

9. Jeśli Konto danego Użytkownika zostało usunięte z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określonych w pkt. 8 powyżej, Beemoov jest uprawnione do umożliwienia innym Użytkownikom stosowania nazwy Konta (loginu) należącego do Użytkownika zamkniętego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

10. Zakup "kredytów" i innych płatnych usług jest zarezerwowany jedynie dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i/lub dla osób niepełnoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą ich opiekunów ustawowych/prawnych, przy czym w takim przypadku Użytkownik ten oraz osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego działania, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Beemoov i osób trzecich.

11. Nie istnieje żaden przymus do uiszczenia opłaty. System Gry pozwala Graczom wykonać pewną liczbę działań i otrzymać określoną sumę wirtualnych pieniędzy każdego dnia umożliwiając w ten sposób przejście całej Gry. Mimo wszystko, w Grze pojawia się płatna opcja "Bank", która pozwala Graczowi na dodatkowe korzyści takie jak pomnożenie posiadanych pieniędzy i/lub liczby akcji. Dzięki temu Gracz może szybciej przejść na dalsze etapy Gry, przy czym nie ma żadnej obligacji do korzystania z tej opcji, aby przejść całą Grę.

12. Zakupu "kredytów" i innych płatnych usług można dokonywać za pomocą różnych środków płatności każdorazowo prezentowanych przy opcji zapłaty (np. za pośrednictwem DCB, systemu płatności Paypal lub Allopass, karta debetowa, itp.) wraz z ceną takiej usługi, przy czym zabronione jest oferowanie i/lub udostępnianie innym osobom „kredytów” (w tym kodów Allopass).

13. Użytkownik korzystając z opcji płatnych w Grze każdorazowo winien zapoznać się z ceną i funkcją takiej usługi.

14. Nie ma możliwości wymiany jakichkolwiek dóbr wirtualnych w Serwisie na jakikolwiek pieniężny lub rzeczowy ekwiwalent. Są to wyłącznie elementy samej Gry i tak też muszą być traktowane.

15. Zakupione "kredyty" i inne płatne usługi po sfinalizowaniu transakcji kupna nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby Gry, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

16. Użytkownicy mają również możliwość nabywania różnych dostępnych bonusów przy pomocy zróżnicowanych, wyraźnie oznaczonych sposobów płatności, z zastrzeżeniem pkt. 10 powyżej. Bonusy te można otrzymać również w inny sposób jak na przykład poprzez patronowanie strony. Otrzymane bonusy na Portalu są ważne bez ograniczeń czasowych. Jeżeli Konto Użytkownika zostanie usunięte z przyczyn określonych w pkt. 8 powyżej, Użytkownik traci wszystkie bonusy bez możliwości zwrotu kosztów. 1. Każde zalogowanie Użytkownika na Konto, przy użyciu wybranego w czasie rejestracji identyfikatora i hasła, będzie traktowane jako zalogowanie się dokonane przez samego Użytkownika. 2. Serwis zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu Konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.


ARTYKUŁ 3 CHARAKTER I CEL GRY

1. Gra eldarya.pl jest grą internetową, której podstawowym celem jest dostarczenie jej Użytkownikom rozrywki. Gra nie ma na celu obrażania jakichkolwiek uczuć, w szczególności religijnych, światopoglądowych i moralnych. Zarówno treść gry jak i jej bohaterowie są całkowicie fikcyjne, a wszelka zbieżność z rzeczywistością, w szczególności osób, faktów, firm, organizacji, nazw, systemów filozoficznych i moralnych występujących w grze jest w 100 %% przypadkowa i niezamierzona. Gra toczy się w wirtualnej rzeczywistości i nie ma jakiegokolwiek związku ze światem realnym, z realnymi osobami bądź sytuacjami.

2. Eldarya to gra wirtualna fantasy. Główną bohaterką jest uczennica, która przenosi się do nowego fantastycznego świata. W każdym odcinku Gry poznaje nowe postaci. Aby osiągnąć swój cel, Gracz musi wykonać różne zadania, które pozwolą mu przejść do następnego odcinka Gry.

3. Gra nie jest oparta na jednolitym, z góry ustalonym scenariuszu. Gra podlega ciągłemu rozwojowi i modyfikacjom dokonywanym przez Beemoov wg. własnej wizji i pomysłu. Każdy Użytkownik powinien w związku z tym być przygotowanym na zmiany w scenariuszu gry wprowadzane przez Beemoov, mające m.in. na celu rozwój Gry i urozmaicenie jej treści.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Gry jest całkowicie dobrowolne.


ARTYKUŁ 4 FORUM

1. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie zamieszczać dowolne treści (w szczególności komentarze, opinie, obrazki, zdjęcia, itp.) w Serwisie za pośrednictwem Forum, zgodnie z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, przy czym Beemoov, jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej, umożliwiającej Użytkownikom umieszczanie w niej dowolnych treści skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych treści w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa, normami etycznymi, czy też internetową netykietą. Beemoov nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności. Osoby zamieszczające treści w Serwisie rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność i są wyłącznie odpowiedzialne za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. Beemoov nie ponosi również odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie utworów. Wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik. Beemoov, pełniąc funkcję hostingu w sensie artykułu 6 I 2) ustawy z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszystkie niedozwolone treści, jak tylko poweźmie wiadomość o obecności takich treści.

2. W Serwisie zabronione jest publikowanie jakichkolwiek materiałów, które są sprzeczne z obowiązującym prawem, w tym międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie materiałów zawierających treści pornograficzne, zdjęć osób niepełnoletnich, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające podstawowe zasady netykiety. Beemoov zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników treściach nie mogą znaleźć się ponadto treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców i/lub też naruszające prawa lub interesy Beemoov.

3. Zabronione jest ponadto publikowanie w Serwisie wszelkich treści: zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora; promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (np. hakerstwa); zawierających nielegalne oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające szkodliwe lub niszczące elementy (np. wirusy, "konie trojańskie"); powszechnie uznawanych jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum, itp.); pisanie postów, których głównym celem jest zdobycie większej ilości postów w rankingu forum; zawierających ukryte lub jawne przekazy reklamowe (m.in. w nazwie użytkownika, poście, sygnaturze, czy to w formie banera, linku, obrazka, awatara), w tym reklamujące (np. poprzez linkowanie) innych gier, stron lub portali internetowych. Mając na uwadze atrakcyjność gry zabronione jest ponadto zamieszczanie jakichkolwiek materiałów (w szczególności postów, ilustracji, zdjęć, filmów, linków, itp.) opisujących zawartość odcinków, które nie pojawiły się jeszcze w polskiej wersji Gry.

4. W przypadku, gdyby zamieszczone przez Użytkownika Serwisu materiały (treści) były sprzeczne z postanowieniami z pkt. 2 i/lub 3 powyżej, Beemoov zastrzega sobie prawo do usuwania ich w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika. Jednocześnie ekipa moderatorów - wolontariuszy nadzoruje zawartość forum. Moderator może usunąć zawartość, która jest sprzeczna z prawem. Użytkownicy naruszający Regulamin i/lub przyjęte normy (w tym netykiety) mogą ponadto zostać usunięci z Serwisu poprzez czasowe zablokowanie lub też trwałe usunięcie Profilu Użytkownika. Beemoov jest uprawnione również do przekazania posiadanych informacji na temat Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań, w tym wyjaśniających.

5. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest uprawniony do poinformowania Beemoov o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu, w tym o niedozwolonych treściach, w formie elektronicznej na adres lub listownie na adres 57 Bd Gaston Serpette, 44000 Nantes, Francja. W obu przypadkach, aby notyfikacja miała moc prawną, musi zawierać wszystkie elementy wskazane w artykule 6 I 5) ustawy z 21 czerwca 2004: data notyfikacji;

 • informacje czy osoba notyfikująca jest osobą fizyczną: nazwisko, imię, zawód, adres zamieszkania, narodowość, data urodzenia; czy powód jest osobą prawną: forma, nazwa, siedziba, organ, który ją prawnie reprezentuje;
 • nazwisko i adres odbiorcy, lub, w przypadku osoby prawnej nazwa instytucji i adres siedziby;
 • opis działań spornych i ich dokładna lokalizacja;
 • powód dla którego zamieszczone treści powinny zostać usunięte, zawierające podanie podstawy prawnej i uzasadnienie faktyczne;
 • kopia korespondencji zaadresowana do autora lub edytora spornych informacji lub aktywności z prośbą o ich wstrzymanie, usunięcie lub modyfikację, lub uzasadnienie, dlaczego nie można było skontaktować się z autorem albo edytorem.

6. Użytkownik Serwisu oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Serwisie materiały (w szczególności opinie, zdjęcia), są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystywane w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Użytkownik zapewnia, iż materiały 1/ są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, 2/ nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, 3/ uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania w ramach Serwisu zgodnie z Regulaminem. Beemoov przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który takie materiały zamieścił w Serwisie, a gdyby Beemoov poniosło jakąkolwiek szkodę Użytkownik zobowiązuje się do jej niezwłocznego naprawienia w całości.

7. Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w ramach Serwisu nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. W szczególności marki, logotypy, slogany, grafiki, zdjęcia, animacje, filmiki, programy i teksty zamieszczone na Portalu przez Beemoov są wyłączną własnością spółki Beemoov. Użytkownik może korzystać z tych utworów, jak i innych materiałów zamieszczanych przez Użytkowników, jedynie w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części oraz ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w przepisach.

8. Użytkownicy Serwisu poprzez zamieszczenie swoich materiałów w Serwisie upoważniają Beemoov do bezpłatnego wykorzystywania tych treści bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następującym zakresie: 1/ utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie; 2/ wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób; 3/ wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 4/ wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Beemoov oraz podmiotów przez niego upoważnionych ich produktów i usług oraz innych przejawów ich działalności, a także przedmiotów ich własności; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 8; utrwalenie audiowizualne jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu lub formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 8; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 5/ publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej oraz rozpowszechniania każdego utworu poprzez wprowadzanie utworu do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie (we wszystkich technikach, w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie), reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej i udostępnianej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach, w tym telekomunikacyjnych, m.in. SMS, IVR, WAP i MMS. 6/ wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii sporządzonych zgodnie z postanowieniami umowy. Użytkownik/Autor danego utworu (treści) udziela Beemoov na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji w/w treści na tych polach konieczne lub potrzebne albo wymagane jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości, w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie z pamięcią, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD, nośniku DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Użytkownik/Autor udziela także Beemoov zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych zgodnie z niniejszym pkt. 8 praw do w/w materiałów.


ARTYKUŁ 5 NETYKIETA

Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie, wynikających wprost z ogólnych zasad przyzwoitości. Każdy Użytkownik Serwisu zamieszczający treści zobowiązany jest do przestrzegania netykiety, z których najważniejsze to:

- pisz zwięźle i na temat;

- nie przeklinaj;

- nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich adwersarzy;

- unikaj obraźliwych sformułowań i wulgaryzmów;

- nie pisz WIELKIMI literami - w Internecie oznacza to, że krzyczysz, staraj się również nie nadużywać wykrzykników;

- nie spamuj - obejmuje to: wstawianie wielu postów z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów, itp.;

- nie zamieszczaj wątków niezgodnych z tematyką danego działu;

- nie rozpowszechniaj prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora;

- nie podszywaj się pod inne osoby, nie rejestruj się również pod wieloma nickami;

- nie zamieszczaj ogłoszeń, reklam ani innych materiałów promocyjnych;

- nie prowadź dyskusji na temat zachowań niezgodnych z prawem lub moralnie niewłaściwych (np. dotyczących nielegalnego oprogramowania, zażywania narkotyków, pornografii, itp.);

- zachowaj szczególną kulturę wypowiedzi i szacunek wobec dyskutantów w przypadku dyskusji na tematy polityczne, religijne czy etyczne.

Każdy Użytkownik sam odpowiada za swoje zachowanie. Sugeruje się, aby traktował on pozostałych Użytkowników w taki sposób, w jaki sam chciałby być traktowany.

Każdy UŻYTKOWNIK jest zobligowany nie działać na szkodę systemu, który automatycznie przetwarza dane i który został wykorzystany do publikacji PLATFORMY w Internecie zgodnie z artykułem 323-1 i kolejnych Kodeksu Karnego.


ARTYKUŁ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Beemoov opracowało niniejszy dokument mając na uwadze m.in. ochronę prywatności Użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. Beemoov dba o to, aby informacje o Użytkownikach przechowywane w bazach danych Beemoov nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne.

2. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym przez Beemoov w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w celu udostępniania konta w Serwisie oraz zgodnie z celem ich gromadzenia. Ta strona i zamieszczone na niej dane osobowe stanowią przedmiot deklaracji Narodowej komisji ds. informatyki i wolności o numerze 1243525. Przypomina się, że osoba, której dane osobowe są przetwarzane może korzystać z prawa dostępu, rektyfikacji, usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z artykułem 38 ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r. o ochronie danych osobowych w systemach informatycznych. Powyższe uprawnienia mogą być wykonane zgodnie z w/w ustawą z dnia 6 stycznia 1978 oraz ustawą ją zmieniającą z dnia 6 sierpnia 2004, poprzez prośbę wysłaną pocztą elektroniczną na adres support@beemoov.com lub pocztą tradycyjną na adres spółki Beemoov / Amour Sucré, 57 Bd Gaston Serpette, 44000 Nantes – France, zawierającą uzasadnienie tożsamości Użytkownika i jego interesu prawnego, jeżeli jest to wymagane przez prawo.

3. Domniemywa się, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W przypadku problemów związanych z hasłem dostępowym, Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji Użytkownika poprzez dane podane podczas rejestracji w Serwisie.

4. Użytkownik ma możliwość rezygnacji w każdej chwili z uczestnictwa w Serwisie i usunąć swój Profil przesyłając w tym celu stosowne żądanie do Beemoov w formie elektronicznej na adres polska@beemoov.com lub listownie na adres 57 Bd Gaston Serpette, 44000 Nantes – France bądź samodzielnie usunąć Profil poprzez zakładkę „Moje konto”. Zamknięcie Konta zostanie dokonane następnego dnia roboczego po otrzymaniu prośby przez Beemoov. Powyższe działanie oznacza natychmiastowe usunięcie wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkownika oprócz danych dzięki, którym będzie możliwa identyfikacja edytora treści zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2004 r., która to ustawa nakazuje ich zachowanie przez rok od usunięcia Konta. Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o usunięciu lub potwierdzeniu usunięcia swojego osobistego Konta. Usunięcie danych Użytkownika nie skutkuje usunięciem z Serwisu zamieszczonych przez niego materiałów, które będą przechowywane i archiwizowane w Serwisie.

5. Internetowa przeglądarka stosowana przez Użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. "cookies"), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. „Cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Beemoov przechowuje pliki „cookies” na komputerach Użytkowników w celu: a) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła; b) lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; c) tworzenia statystyk oglądalności dla wewnętrznych potrzeb Beemoov oraz jego kontrahentów, w tym reklamodawców; d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań danego Użytkownika; e) tworzenia i przeprowadzania ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez tego samego Użytkownika oraz prezentowania ankiety w sposób uwzględniający indywidualne zainteresowania Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje umieszczania plików „cookies” na jego urządzeniu końcowym, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu. Jednocześnie, Beemoov nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach Serwisu.

6. W Serwisie oprócz plików „cookies” zbierane są również, zgodnie z ogólnymi zasadami połączeń realizowanymi w sieci Internet, adresy IP Użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Wykorzystywane są one w celach technicznych, związanych z administracją serwerów oraz podobnie jak pliki „cookies” - w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.


ARTYKUŁ 7 OCHRONA NIELETNICH

Osoby nieletnie muszą otrzymać od opiekuna prawnego autoryzację na korzystanie z PLATFORMY. Fakultatywny zakup OPCJI jest zarezerwowany jedynie dla dorosłych osób fizycznych lub dla osób nieletnich na odpowiedzialność dorosłych opiekunów prawnych.

Od danej kwoty zakupu BEEMOOV rezerwuje sobie prawo do prośby o udowodnienie i potwierdzenie przez nabywcę swojej pełnoletności lub o okazanie autoryzacji od opiekuna prawnego.

W przypadku braku potwierdzenia, żadna odpłatna transakcja nie zostanie dokonana na KONTO sporne.ARTYKUŁ 8 OCHRONA OSÓB CIERPIĄCYCH NA EPILEPSJĘ

Niektórzy UŻYTKOWNCY, z powodu skłonności do występowania napadów padaczkowych, mogą utracić przytomność z powodu stymulacji (wywoływane są szybko) zmieniającymi się bodźcami świetlnymi takimi jak:

 • - szybko zmieniające się obrazy lub powtarzajace się figury geometryczne
 • - błyski lub eksplozje

Ci UŻYTKOWNCY narażają się na ataki podczas gdy korzystają z PORTALU, nawet jeżeli ówcześniej nie wystąpiły u nich napady padaczkowe.

BEEMOOV zwraca się do rodziców, aby uważnie obserwowali swoje dzieci podczas korzystania z PORTALU.

BEEMOOV zaleca natychmiastowe zaprzestanie gry i konsultację lekarską jeżeli u UŻYTKOWNIKA, podczas gry, ujawnił się jeden z poniższych symptomów:

 • - zawroty głowy
 • - problemy z widzeniem
 • - skurcze oczu lub mięśni, problemy z orientacją
 • - mimowolne ruchy lub konwulsje
 • - chwilowa utrata świadomości

Beemoov zaleca UŻYTKOWNIKOWI konsultację lekarską przed jakimkolwiek użyciem PORTALU jeżeli u UŻYTKOWNIKA lub innego członka jego rodziny pojawiły się wyżej wymienione symptomy.


ARTYKUŁ 9 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM GRY WIDEO/ONLINE

A.1 - BEEMOOV zobowiązuje się do wdrożenia najlepszych środków w celu poszanowania wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych odnoszących się do ochrony danych osobowych, a w szczególności przepisów Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia w sprawie Ochrony Danych Osobowych UE 2016/679 (RODO).

BEEMOOV zobowiązuje się do wdrożania najlepszych środków mających na celu:

 • - przetwarzanie danych wyłącznie w celu (celach), dla którego (których) świadczona jest usługa, a mianowicie dostępu do usługi (NAZWA GRY: ELDARYA/MISS FASHION/SŁODKI FLIRT), a także w celu umożliwienia wymiany informacji i prospektów z klientami w ramach działalności BEEMOOV;
 • - zagwarantowanie poufności danych o charakterze osobowym oraz czuwanie nad tym, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przestrzegały poufności lub podlegały odpowiedniemu zobowiązaniu prawnemu do zachowania poufności.

BEEMOOV zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych stronom trzecim innym niż jego podwykonawcy, którzy w sposób konieczny interweniują w celu ich przetwarzania, w szczególności podwykonawcy zarządzający hostingiem.

A.2 – BEEMOOV przechowuje dane osobowe przez okres 3 lat od daty zamknięcia konta użytkownika, niezależnie od przyczyny zamknięcia konta. Dane osobowe są następnie archiwizowane w celu spełnienia zobowiązań prawnych przez BEEMOOV, a potem usuwane.

A.3 BEEMOOV przypomina swoim użytkownikom, że mogą oni korzystać z prawa dostępu, wglądu, sprostowania, sprzeciwu, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych, z którego można skorzystać kontaktując się pod adresem: support@beemoov.com.

BEEMOOV informuje jednak użytkownika o możliwości zażądania dowodu tożsamości. Bieg terminu na udzielenie odpowiedzi na wykonanie jednego z tych praw rozpoczyna się dopiero z chwilą otrzymania przez BEEMOOV dowodu tożsamości.

A.4 – GIODO jest organem kontrolnym odpowiedzialnym za monitorowanie zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe GIODO dostępne są na stronie internetowej https://www.giodo.gov.pl/.

Jeśli chodzi o europejskich i amerykańskich graczy, chcących grać w nasze gry w jednym z dostępnych języków, obecnych na kontynencie amerykańskim, ich dane osobowe będą przechowywane na serwerze naszego partnera OVH zlokalizowanego w Beauharnois, w Kanadzie.


ARTYKUŁ 10 SIŁA WYŻSZA

STRONY nie zostaną posądzaone o zaniedbanie obowiązków jeżeli zostanie im uniemożliwione wykonanie ich części lub całości z powodu siły wyższej, pod warunkiem, że ta STRONA poinformuje o tym drugą stronę listem poleconym z dowodem nadania w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od zaistniałego wydarzenia uzasadniając charakter siły wyższej w kontekście jurysprudencji francuskiej, wliczając w to atak hakerów internetowych, brak dyspozycyjności materiałów, zaopatrzenia, personelu lub innych; oraz przerwanie, zawieszenie, redukcja lub uszkodzenie elektryczności lub inne i wszystkie przerwania sieci komunikacji elektrycznej.

Ta STRONA dokona wszystkich starań, aby zmiejszyć szkody wyrząone przez siłę wyższą i znaleźć odpowiednie rozwiązanie w celu wykonania zobowiązań tak szybko jak to możliwe.

Jeżeli wykonanie jednego lub wielu zobowiązań jednej lub drugiej STRONY zostanie odwleczone z powodu nieprzewidzianych wypadków spowodowanych przez siły wyższe, wykonanie zobowiązań zostanie zawieszone do momentu zniknięcia wspmnianego wypadku.ARTYKUŁ 11 ZMIANY SERWISU

1. Beemoov zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość dostępu i użytkowania Serwisu 7 dni w tygodni, 24 godziny na dobę, przy czym Beemoov zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany funkcjonalności (w tym konta profilowego) Serwisu i Gry oraz ich cech użytkowych i możliwości;

b) czasowego zawieszania działania Serwisu i Gry;

c) trwałego wyłączenia Serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników treści;

d) całkowitego zaprzestania świadczenia usług;

e) usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu, linku) bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika, w przypadku złamania przepisów prawa i/lub zasad niniejszego Regulaminu, według reguł określonych w Regulaminie i odpowiednich przepisach prawa;

f) czasowego zablokowania lub też trwałego usunięcie Profilu Użytkownika z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie;

2. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 1 b), c) i d) powyżej Beemoov poinformuje Użytkowników na stronie internetowej slodkiflirt.pl.

3. Usunięcie konta nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Beemoov od Użytkownika lub jego reprezentantów prawnych naprawienia szkód poniesionych z tytułu naruszenia praw Beemoov.

ARTYKUŁ 12 ZMIANY REGULAMINU

Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu i Gry, Beemoov zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Beemoov powiadomi Użytkowników Serwisu za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych lub poprzez informację na stronie startowej Serwisu w terminie co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany i nie wymaga odrębnej zgody. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć Konto.

ARTYKUŁ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania pod adresem http://www.eldarya.pl tj. 1 września 2016 roku.

2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin podlega francuskim przepisom prawnym.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.eldarya.pl.

5. Jeżeli jakikolwiek warunek Regulaminu byłby uznany za nieważny wobec obowiązujących rozporządzeń prawnych i ustawowych i/lub decyzji sądowych mających moc urzędową, będzie uważany za niezapisany, ale nie wpłynie na ważność innych klauzul, które mają w pełni zastosowanie prawne.


INFORMACJE PRAWNE

1. Ta strona internetowa została stworzona przez Spółkę BEEMOOV.

2. Spółka OVH, SAS o kapitale 500 K€ jest podatnikiem zapewniającym bezpośrednie i trwałe magazynowanie.

3. RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00011, Kod APE 6202A, Siedziba: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Historia opowiedziana w grze jest fikcyjna. Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest przypadkowe i nie może stanowić podstaw do pociągnięcia firmy Beemoov do jakiejkolwiek odpowiedzialności.


OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELDARYA.PL

WSTĘP

Tak jak zostało to zaznaczone w REGULAMINIE, eldarya.pl jest wirtualną grą, która może być użytkowana całkowicie za darmo. UŻYTKOWNIK, jeżeli chce, może zdecydować się na zakup wirtualnej waluty, Maana lub Złotych Monet, aby szybciej postępować w grze.

Obecne OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI mają na celu sprecyzować użycie tej płatnej opcji na stronie i stosują się do opcjonalnego zakupu Maana lub Złotych Monet, którego UŻYTKOWNIK może zdecydować się dokonać na PLATFORMIE.

Umowa jest zawarta pomiędzy:

 • BEEMOOV SAS (uproszczona spółka akcyjna) o kapitale socjalnym 200 000 euro wpisana do Rejestru Handlowego o numerze B 492 377 908 - TVA FR82492377908, z siedzibą przy ulicy 57 boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes, we Francji, z jednej strony

i

 • UŻYTKOWNIKIEM z drugiej,

następnie zwanymi «STRONY»

Ważne! Każdy zakup OPCJI przy użyciu PORTALU jest równoznaczny z akceptacją przez KLIENTA ogólnych warunków korzystania z serwisu.

ARTYKUŁ 1 DEFINICJE

  • KLIENT - określa współkontrahenta firmy Beemoov, która gwarantuje jakość konsumenta taką jak określa prawo i jurysprudencja francuska. Z tego tytułu jest wyraźnie przewidziane, że KLIENT działa poza jakąkolwiek aktywnością komercyjną.
  • KOD - ciąg szyfr i/lub liter zakomunikowanych podczas zakupu Maana lub Złotych Monet przez telefon stacjonarny lub SMS, za który jedynie KLIENT jest odpowiedzialny.
  • KONTO - miejsce, gdzie znajdują się wszystkie dane dostarczone przez UŻYTKOWNIKA, które są zapisane w PORTALU.
  • UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z PORTALU, w tym zarejestrowana w grze eldarya.pl, która korzysta z różnych opcji udostępnionych przez BEEMOOV.
  • OPCJA - określa wyposażenie, osobę lub w szerzym ujęciu dodatkową płatną funkcję (Bank), która pozwala otrzymać ameliorację / ulepszenie w grze.
  • PORTAL/PLATFORMA/SERWIS - strona internetowa dostępna pod adresem http://www.eldarya.pl. Jest zbiorem wszystkich stron internetowych i usług udostępnionych i oferowanych UŻYTKOWNIKOM.
  • Maana i Złote Monety - wirtualna waluta, którą UŻYTKOWNIK może otrzymać za darmo dzięki zwykłej grze lub kupić poprzez dodatkową płatną funkcję (Bank) w celu otrzymania OPCJI.

ARTYKUŁ 2 PRZEDMIOT

Obecne Warunki Korzystania z Usługi mają na celu zdefiniować zobowiązania każdej ze stron w ramach zakupu Maany i Złotych Monet.


ARTYKUŁ 3 AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI

KLIENCI muszą uważnie przeczytać, zapisać i wydrukować obecne Warunki Korzystania z Usługi, które akceptują podczas rejestracji i które zostały im dane do dyspozycji pod każdym zaproponowanym sposobem płatności, przed każdym zamówieniem.

ARTYKUŁ 4 ZOBOWIĄZANIA STRON

KLIENT klikając na rubrykę “BANK” decyduje się na użycie dodatkowej, płatnej funkcji w celu zakupu Maana lub Złotych Monet, aby w konsekwencji postępować szybciej w grze.

KLIENT przystępując do zakupu Maana lub Złotych Monet, zobowiązuje się przelać PORTALOWI ustaloną cenę, szanując zbiór praw i ustaleń i zobowiązuje się, jeżeli posiada taką wiedzę, powiadomić BEEMOOV o wszystkim co mogłoby mieć wpływ na zastosowanie obecnych Warunków Korzystania z Usługi.

Z drugiej strony, BEEMOOV angażuje się, w ramach określonych w obecnych Warunkach Korzystania z Usługi, doliczyć zakupione punkty (Maana i/lub Złote Monety) na KONTO UŻYTKOWNIKA/KLIENTA.

ARTYKUŁ 5 ZAKUP MAANA LUB ZŁOTYCH MONET

5.1 Cena

W związku z każdym zakupem Maana lub Złotych Monet KLIENT znajdzie na PORTALU ceny (PLN + vat) w rubryce o nazwie “Bank”, odpowiednie do każdego sposobu płatności.

Ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT) lub stawkę w zależności od daty zamówienia. Uściśla się, że każda modyfikacja zastosowanej stawki może wpłynąć na cenę zakupu Maana lub Złotych Monet od momentu daty wprowadzenia w życie nowej stawki.

Wskazane ceny są ważne, oprócz przypadku dużych błędów. Zastosowana cena to cena, która była wskazana na PLATFORMIE w dniu, w którym KLIENT dokonał zakupu.


5.2 Przebieg zakupu oraz Środki płatności

Klikając na rubrykę “Bank”, KLIENT otrzymuje dostęp do różnych środków płatności, które ma do dyspozycji i dzięki którym może otrzymać Maana lub Złote Monety w zamian za dokonanie opłaty na wskazaną sumę. Płatność:

 • Przez telefon stacjonarny: Serwis telefoniczny jest udostępniony przez BEEMOOV 24h/24 i jest dostępny pod numerem telefonu, który wyświetla się na PORTALU po zatwierdzeniu przez KLIENTA odpowiedniego kraju. KLIENT otrzyma unikalny KOD, dzięki któremu będzie mógł dokonać płatności. KLIENT musi poprawnie przepisać i wprowadzić KOD na swoją własną odpowiedzialność we wskazanym miejscu na PORTALU. Na KONTO KLIENTA wpłynie odpowiednia ilość Maana lub Złotych Monet, wybrana wcześniej na stronie ze sposobami płatności.
 • Przez DCB: Zamówienie Usługi 1. Zamówienie treści prezentowanych w Serwisie jest możliwe poprzez stronę WWW (dalej „Strona aktywacyjna”) na którą użytkownik zostanie przekierowany.  2. Aby dokonać zamówienia, Użytkownik musi zapoznać się z treścią przedstawioną na Stronie aktywacyjnej i podążdać za instrukcjami na niej wskazanymi.  3. Użytkownik przechodzi przez proces zamówienia treści tylko za pierwszym razem. 4. Bezpośrednio po dokonaniu zamówienia użytkownikowi jest prezentowana strona z potwierdzeniem zamówienia i z możliwością przejścia bespośrednio do portalu. 5. Bezpośrednio po dokonaniu zamówienia Użytkownik dostaje wiadomość SMS z potwierdzeniem aktywacji dostępu, warunkami usługi, ceną oraz instrukcją jak dokonać dezaktywacji Usługi (w przypadku dostępu cyklicznego), a także unikalnym dostępem do Usługi (login i hasło). 6. Jedynie osoba z dostępem do danego MSISDN może zamówić Usługę. Nie ma możliwości, aby dokonały tego osoby trzecie. Zamówienie Usługi może zostać dokonane tylko i wyłącznie z numeru MSISDN Użytkownika zamawiającego daną usługę. Warunki płatności.   1. Nieniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu z treściami multimedialnymi Zaplium (dalej „Usługa”). 2. Z Usługi mogą korzystać użytkownicy cyfrowych urządzeń końcowych z kartą SIM aktywną w sieci telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego bądź, odpowiednio, urządzeń końcowych telekomunikacyjnych lub cyfrowych mających aktywny dostęp do sieci Internet (dalej „Urządzenie”). 3. Usługa jest świadczona dla użytkowników (dalej „Użytkownicy”) polskich sieci telefonii komówych: Orange Polska S.A. (Orange), T-Mobile Polska S.A. (T-mobile), Polkomtel Sp. Z o.o. (Plus), P4 Sp. Z o.o. (Play) (dalej „Operatorzy”). 4. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z Urządzenia, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Usługi. 5. Użytkownik przed zamówieniem Usługi musi zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i jednoznacznie zaakceptować jego warunki. 6. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania postanowień jego treści. 7. Organizator będzie świadczyć Serwis na rzecz Użytkownika końcowego za pośrednictwem sieci Operatora telefonii komórkowej, z którym Użytkownik końcowy ma zawartą umowę abonencką lub umowe na usługi przedpłacone, Internet, sieć WWW, WAP, wiadomości SMS lub inne formy komunikacji. W przypadku Usług świadczonych dla Użytkowników korzystających z telefonow na kartę (tzw.”prepaid”), opłata jest uiszczana wraz z otrzymaniem zamówionej Usługi poprzez odliczenie jej wartości od salda konta karty posiadanego przez Użytkownika u operatora telekomunikacyjnego. Termin zapłaty rachunku telefonicznego, zasilenia konta prepaid jak również ich opłacenia, wynikają z umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Użytkownikiem a operatorem
 • Przez Kartę Kredytową: KLIENT może zapłacić kartą kredytową (Visa, Mastercard ect.) poprzez chronione platformy HIPAY i PAYPAL. Po dokonaniu zapłaty na KONTO KLIENTA wpłynie odpowiednia ilość Maana lub Złotych Monet wybrana wcześniej na stronie ze sposobami płatności.
 • Przez konto Paypal: KLIENT może przystąpić do płatności używając własnego konta Paypal przez platformę Paypal. Po dokonaniu zapłaty na KONTO KLIENTA wpłynie odpowiednia ilość Maana lub Złotych Monet wybrana wcześniej na stronie ze sposobami płatności.
 • Przez konto HIPAY: KLIENT może przystąpić do płatności używając własnego konta Paypal przez platformę HIPAY. Po dokonaniu zapłaty na KONTO KLIENTA wpłynie odpowiednia ilość Maana lub Złotych Monet wybrana wcześniej na stronie ze sposobami płatności.
 • Przez Internet+ : Po przystąpieniu do płatności przez platformę chronionych płatności ALLOPASS, KOD zostaje podany KLIENTOWI przez e-mail, który podał wcześniej na swoją własną odpowiedzialność.
 • Ten KOD musi zostać przepisany przez KLIENTA na jego własną odpowiedzialność we wskazanym miejscu na PLATFORMIE. Po dokonaniu zapłaty na KONTO KLIENTA wpłynie odpowiednia ilość Maana lub Złotych Monet wybrana wcześniej na stronie ze sposobami płatności.

 • Przez Ticket Surf/Ticket Premium: Po wybraniu jednej z zaproponowanych stawek na zakup Maana lub Złotych Monet, KLIENT może przejść do płatności używając kuponu ticket Surf/Premium, który wcześniej zakupił. Po dokonaniu zapłaty na KONTO KLIENTA wpłynie odpowiednia ilość Maana lub Złotych Monet wybrana wcześniej na stronie ze sposobami płatności.

 • ARTYKUŁ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  BEEMOOV nie kontroluje stron internetowych, które są pośrednio lub bezpośrednio połączone z PLATFORMĄ. W konsekwencji, wypiera się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu informacji, które są tam opublikowane. Linki do stron internetowych są podane jedynie w celu informacyjnym i żadna gwarancja nie jest zapewniona co do ich zawartości.


  PRZYPOMINA SIĘ, ŻE SPOSOBY PŁATNOŚCI HIPAY I PAYPAL POSIADAJĄ WŁASNY REGULAMIN. KLIENT MUSI ZAPOZNAĆ SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ ORAZ ZAAKCEPTOWAĆ PRZEDSTAWIONE WARUNKI.

  ARTYKUŁ 7 PRAWO DO SPŁATY

  KLIENTOWI z zasady przysługuje prawo do odwołania przez okres 14 dni od momentu zaakceptowania oferty, a w konsekwencji od momentu zapłaty.

  Zgodnie z artykułem L. 121-20-2 Francuskiego Kodeksu Konsumenckiego KLIENT może skorzystać z prawa do spłaty, które dotyczy dostarczonych płatnych środków i usług i których wykonanie rozpoczęło się za zgodą KLIENTA, jedynie przed upływem siedmiu dni.

  KLIENT nie będzie mógł domagać się prawa do zwrotu od momentu, gdy wykorzysta maana lub złote monety w grze proponowanej przez PLATFORMĘ.

  Aby domagać się prawa do zwrotu, KLIENT musi wyraźnie i jednoznacznie uzasadnić swoją decyzję o zwrot na adres: support@beemoov.com.

  ARTYKUŁ 8 ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI

  Obecne Warunki Korzystania z Usługi odnoszą się do wszystkich zakupów dokonanych w rubryce “Bank” na PORTALU, jeżeli rubryka jest dostępna online.

  Warunki Korzystania z Usługi są precyzyjnie datowane i mogą być modyfikowane i uaktualniane przez BEEMOOV w każdej chwili. Zastosowane są te Warunki Korzystania z Usługi, które były dostępne w momencie zakupu.

  Modyfikacje naniesione do Warunków Korzystania z Usługi nie będą się odnosić do wcześniej dokonanych zakupów.

  ARTYKUŁ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Obecne Warunki Korzystania z Usługi, a także relacje między KLIENTEM i BEEMOOV są regulowane według prawa francuskiego.

  W razie sporu, jedynie trybunały francuskie będą kompetentne.